Publikacje i Prezentacje

 • „Publiczne raportowanie według regulacji Wypłacalność II" – Konferencja "Nowe Prawo Ubezpieczeniowe" 29-30 września 201 5
  Prezentacja koncentrowała się na raporcie - Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej - oraz na informacjach, które muszą być publikowane łacznie z tym sprawozdaniem.
 • Wycena rezerwy na świadczenia pracownicze" – Rachunkowość 10/2014
  Artykuł wyjasnia, od czego zależy wysokośc rezerwy na świadczenia pracownicze i przedstawia zasady oraz przebieg współpracy jednostki tworzacej rezerwę z aktuariuszem ustalajacym jej wysokość.
 • „ORSA - zadania do wykonania” – Miesięcznik Ubezpieczeniowy 09/2014
  Artykuł prezentuje zadania do wykonania przez zakłady ubezpieczeń w celu spełnienia wymagań stawianych przed ORSA.
 • „Funkcja Zarządzania Ryzykiem” – Miesięcznik Ubezpieczeniowy 05/2014
  Artykuł opisuje funkcję zarządzania ryzykiem w kontekście wymogów wynikających z regulacji Solvency II.
 • „Funkcja Aktuarialna” – Miesięcznik Ubezpieczeniowy 04/2014
  W artykule zostały omówione zadania i wymagania wobec funkcji aktuarialnej w świetle wymogów Dyrektywy Solvency II.
 • „ORSA” – Seminarium Audytowe PIU; 21 listopada 2013
  Prezentacja wyjaśnia co to jest ORSA, jakie są wymagania związane z przeprowadzeniem i udokumentowaniem ORSA.
 • „Pojęcie ryzyka trudnomierzalnego’’ – Konferencja „Ryzyko Trudno Mierzalne w zakładzie ubezpieczeń”, 8 października 2013
  W trakcie prezentacji zostały omówione analogie i różnice pomiędzy ryzykiem mierzalnym i trudno mierzalnym, a także definicje poszczególnych ryzyk trudno mierzalnych oraz interakcje pomiędzy nimi.
 • „Polish Regulator Insurance Supervisory Review and Assessment methodology’’ – RADAR 2/2013
  W artykule została omówiona metodologia BION stosowana przez KNF w ocenie zakładów ubezpieczeń.
 • „Solvency II – czy jesteśmy bezpieczni” – Parkiet nr 196/2013 (24/08/2013)
  W artykule zostało zaprezentowanych wiele kwestii związanych z Solvency II w tym: przyczyny wdrażania nowych rozwiązań, korzyści i wyzwania stojące przed zakładami ubezpieczeń.
 • „Wytyczne EIOPA” – KPMG Forum 03/2013
  Artykuł omawia projekt Wytycznych EIOPA, które weszły w życie w dniu 01/01/2014.
 • „Solvency 1.5 w 2014 r.” – Miesięcznik Ubezpieczeniowy 06/2013
  Artykuł omawia proces przygotowania do wprowadzenia w 2014 środków przejściowych dotyczących Solvency II.
 • „Actuarial funding” – Miesięcznik Ubezpieczeniowy 05/2013
  Artykuł prezentuje zasadę działania i korzyści wynikające ze stosowania mechanizmu actuarial funding w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
 • „Klasyfikacja produktów” – Miesięcznik Ubezpieczeniowy 03/2013
  Artykuł przedstawia zasady klasyfikacji produktów zgodnie z MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”.
 • „Stan przygotowań” – Miesięcznik Ubezpieczeniowy 02/2013
  W artykule został zaprezentowany stan przygotowań zakładów ubezpieczeń w Europie Środkowo-Wschodniej do wdrożenia Dyrektywy Solvency II.