Świadczenia pracownicze

Stosowane standardy

Dokonywana przez nas (w ramach oferowanych usług aktuarialnych) wycena rezerw na świadczenia pracownicze jest wykonywana zgodnie z następującymi standardami:

Jakie rezerwy wyceniamy?

W celu sprostania wymogom wyżej wymienionych standardów dokonujemy wyceny rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak:

Podstawy Wyceny

MSR 19 nakłada obowiązek dokonywania wyceny rezerw na świadczenia pracownicze metodą prognozowanych uprawnień jednostkowych (Projected Unit Credit Method), z uwzględnieniem:

  • danych indywidualnych o pracownikach, takich jak: wiek, płeć, staż pracy, wynagrodzenie;
  • danych dotyczących zakładu pracy, takich jak: prognozowany wzrost wynagrodzeń, poziom rotacji / mobilności zawodowej pracowników, wysokość i zasady wypłaty świadczeń;
  • założeń demograficznych i ekonomicznych.

Dlaczego aktuariusz?

Zarówno KSR nr 6 jak i MSR 19 zalecają korzystanie z pomocy wykwalifikowanego aktuariusza:

  • KSR nr 6: „Zalecaną metodą szacowania rezerw na te świadczenia jest wycena aktuarialna. Wycena rezerw na długoterminowe świadczenia pracownicze, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe powinna zostać przeprowadzona zgodnie z metodologią aktuarialną, korzystając z pomocy aktuariusza, albowiem ustalenie kwot tych rezerw oparte jest na szeregu założeń, zarówno co do warunków makroekonomicznych, jak i założeń dotyczących rotacji pracowników, ryzyka śmierci i innych. Aktuariusz może wycenić rezerwy na: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne, rentowe, dodatki stażowe, opiekę medyczną itp.”
  • MSR 19: „W niniejszym standardzie zaleca się jednostkom – nie wprowadzając jednak takiego wymogu – korzystanie z usług wykwalifikowanego aktuariusza w zakresie wyceny wszelkich istotnych zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia. Ze względów praktycznych jednostka może zwrócić się do wykwalifikowanego aktuariusza o przeprowadzenie szczegółowego ustalenia wysokości zobowiązania przed końcem okresu sprawozdawczego.”

Zasady współpracy

Współpraca w ramach usługi aktuarialnej polegajacej na wycenie rezerwy na świadczenia przebiega w następujący sposób:

Etap I: Przesłanie przez zakład pracy:

  • danych indywidualnych o pracownikach, takich jak: wiek, płeć, staż pracy, wynagrodzenie;
  • danych dotyczących zakładu pracy, takich jak: prognozowany wzrost wynagrodzeń, poziom rotacji / mobilności zawodowej pracowników, wysokość i zasady wypłaty świadczeń;
  • raport z poprzedniej wyceny rezerwy.

Etap II: Wyliczenie rezerwy na świadczenia pracownicze przez aktuariusza z licencją Komisji Nadzoru Finansowego.

Etap III: Sporządzenie raportu zawierającego opis metodologii, opis danych i założeń użytych do wyceny rezerwy oraz wyniki wyceny rezerwy świadczenia.

Formularz kontaktowy

W celu zamówienia usługi aktuarialnej proszę przejść do formularza kontaktowego.