Linki

 

Instytucje rynku ubezpieczeniowego

Komisja Nadzoru Finansowego - Zadaniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) jest nadzór nad podmiotami rynku finansowego (rynkiem ubezpieczeniowym, emerytalnym oraz kapitałowym, sektorem bankowym oraz sektorem kas spółdzielczych, instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych i instytucjami pieniądza elektronicznego).

Polska Izba Ubezpieczeń - Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) jest organizacją samorządu branżowego, której zadaniem jest reprezentowanie zakładów ubezpieczeń działających w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie A ktuariuszy - Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy (PSA) jest dobrowolnym zrzeszeniem aktuariuszy w Polsce. Głównymi zadaniami stowarzyszenia są: kształcenie aktuariuszy, promocja zawodu aktuariusza, rozwój nauk aktuarialnych oraz reprezentacja środowiska aktuarialnego.

Rzecznik Finansowy - Zadaniem Rzecznika Finansowego jest reprezentowanie interesów klientów instytucji finansowych.

.

Świadczenia pracownicze - standardy

Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 - Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe".

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 - Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 19 „Świadczenia pracownicze”.

Krajowy Standard Aktuarialny nr 1 1/2015 - Krajowy Standard Aktuarialny nr 1 1/2015 „Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych" - standard określa reguły postępowania, jakie powinny być stosowane przy wycenie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych dokonywanej przez aktuariusza.

Międzynarodwy standard praktyki aktuarialnej nr 3 - Międzynarodwy standard praktyki aktuarialnej nr 3 "Actuarial practice in Relation to IAS 19 Employee Benefits"

 

Partnerzy

Audit&Consulting services - Audit&Consulting services jest firmą specjalizującą się w świadczeniu usług badania zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, prowadzeniu obsługi finansowo-księgowej oraz usług doradztwa ekonomicznego i podatkowego.

European Actuarial & Consultancy Services (EURACS) - największa i najstarsza sieć wiodących niezależnych firm konsultingowych świadczących usługi aktuarialne w Europie, której członkiem jest AKSJOM Doradztwo Aktuarialne.