Rachunkowość

Nasze biuro aktuarialne świadczy m.in. następujące usługi związane z Rachunkowością dla zakładów ubezpieczeń m.in.:

 • wycena aktywów i zobowiązań zgodnie z wymogami Solvency II (Wypłacalność II), MSSF i PSR;
 • opracowanie / aktualizacje zasad rachunkowości;
 • wsparcie w opracowaniu instrukcji i procedur księgowych;
 • klasyfikacja kosztów akwizycji dla celów rozliczania w czasie;
 • wsparcie w zakresie sprawozdawczości na potrzeby Solvency II (Wypłacalność II);
 • outsourcing / co-sourcing funkcji audytu wewnętrznego;
 • doradztwo i analizy finansowe;
 • szkolenia;
 • outsourcing personalny (zastępstwa w trakcie nieobecności pracowników).

Biuro aktuarialne AKSJOM zrealizowało w ostatnim czasie szereg projektów z zakresu Rachunkowości zakładów ubezpieczeń, w szczególności:

 • przygotowanie modelu do wyceny obligacji według skorygowanej ceny nabycia,
 • przygotowanie zasad wyceny  aktywów i zobowiązań zgodnie z wymogami regulacji Wypłacalność II,
 • przekształcenia sprawozdania finansowego sporządzanego wg PSR na MSR, z uwzględnieniem specyficznych wymagań wyceny aktywów i pasywów dla (Wypłacalność II), w tym między innymi wyceny:
  • aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy na podatek dochodowy,
  • akcji i udziałów w pozostałych jednostkach innych niż zależne nie notowane na giełdzie,
  • akcji i udziałów w jednostkach zależnych notowanych i nie notowanych na giełdzie,
  • należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń,
  • należności i zobowiązania z tytułu reasekuracji,
  • należności i zobowiązania pozostałych,
  • majątku trwałego (bez nieruchomości),
  • pozostałych rezerw innych niż techniczno-ubezpieczeniowe,
  • świadczeń pracowniczych,
  • rozliczeń międzyokresowych biernych i czynnych.
 • przygotowanie specyfikacji wybranych formularzy sprawozdawczych (QRT),
 • określenie zasad ujmowania zysków i strat aktuarialnych dla poszczególnych świadczeń pracowniczych w księgach rachunkowych.

Biuro aktuarialne AKSJOM realizuje również projekty nie klasyfikowane do pojedynczych obszarów w których się specjalizuje, ale obejmujące swoich zakresem kilka obszarów łącznie.

Formularz kontaktowy

Przejdź do formularza kontaktowego.