Nagrody jubileuszowe

Nagroda jubileuszowa w przeciwieństwie do np. odprawy rentowej nie jest regulowana w Kodeksie pracy. Oznacza, że nagrody jubileuszowe nie są przyznawane wszystkim zatrudnionym.

Prawo to nagród mają dla poszczególnych grup zawodowych znajdziemy w ustawach i rozporządzeniach. Możemy je też znaleźć w przypadku poszczególnych jednostek w wewnętrznych regulaminach wynagradzania.

Ustawy regulujące przyznawanie nagród jubileuszowych to między innymi:

  • dla pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • dla członków korpusu służby cywilnej w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
  • dla urzędników państwowych w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych,
  • dla nauczycieli w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
  • dla pracowników instytucji kultury w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • dla pracowników samorządowych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Rozporządzenie regulujące przyznawanie nagród jubileuszowych to między innymi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika,

Nagroda przysługuje pracownikom w związku z osiągnięciem określonego stażu pracy. Generalnie podstawą do obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej jest wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. 

Zauważmy też, że w odróżnieniu od np. odprawy rentowej, nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem pracowniczym przyznawanym po okresie zatrudnienia, ale świadczeniem wypłacanym właśnie w okresie zatrudnienia. Wiąże się to z innym ujęciem  zysków i strat aktuarialnych. Jak wynika to z §120 MSR 19 zysków i strat aktuarialnych dla świadczeń po okresie zatrudnienia ujmuje się w innych całkowitych dochodach. Natomiast w przypadku innych długoterminowych świadczeń pracowniczych, zyski i straty aktuarialne ujmowane są w wyniku finansowym, co jest konsekwencją zapisów §156 MSR 19. Więcej na ten temat znajduje się artykule dr Witolda Florczaka „Wycena rezerw na świadczenia pracownicze – ujmowanie zysków i strat aktuarialnych".