Deputat węglowy

Na potrzeby wyliczania rezerwy na świadczeni pracownicze interesują na tylko deputaty węglowe wypłacane po okresie zatrudnienia, a więc deputaty węglowe wypłacane emerytom i rencistom, gdyż tylko na takie deputaty tworzymy rezerwy na świadczenia pracownicze.

Deputat węglowy, to uprawnienie do określonej ilości bezpłatnego węgla rocznie lub ekwiwalentu pieniężnego za ten bezpłatny węgiel.

Podstawą prawną przyznawania deputatu węglowego są układy zbiorowe pracy (lub powiązane z nimi porozumienia). To rodzaj umowy pomiędzy pracodawcą i stroną społeczną (związkami zawodowymi). Oznacza to, że zasady dotyczące wypłaty deputatów mogą ulec zmianie za zgodą stron danej umowy.

Deputat węglowy nie jest taki sam dla wszystkich uprawnionych, jego wysokość zależy od zapisów konkretnego porozumienia.

Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy przysługuje także emerytom i rencistom z kopalń zlikwidowanych oraz przedsiębiorstw robót górniczych. W tym wypadku ciężar wypłaty tego świadczenia bierze na siebie budżet państwa.

Wartość ekwiwalentu pieniężnego za jedną tonę węgla, wydawanego w ramach deputatu węglowego dla emerytów i rencistów, wynosi  565,27 zł. Kwota ta została podana w "obwieszczeniu ministra energii w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2015 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2016 r".