Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna to jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące rodzinie pracownika W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby.

Wysokość odprawy pośmiertnej, jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat;
  • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Powyższa minimalną wysokość odprawy pośmiertnej jest regulowana przez Kodeks pracy (Rozdział IIIa, Art. 93 §2).

Pamiętajmy, że przez okres zatrudnienia u danego pracodawcy należy rozumieć łącznie wszystkie okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, bez względu na liczbę i długość przerw miedzy nimi.

Zgodnie z art. 93 §4 Kodeksu pracy odprawa przysługuje:

  • małżonkowi,
  • innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli jest więcej niż jeden uprawniony do otrzymania odprawy, to odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Jeżeli jednak po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej to przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty.

Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w art. 93 §4 Kodeksu pracy, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z § 2 i 6. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.