Świadczenia Pracownicze

Wycena rezerwy na świadczenia pracownicze – podejście do wyznaczania założeń aktuarialnych

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu naszego eksperta Witold Florczaka na temat wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze. Artykuł "Wycena rezerw na świadczenia pracownicze – podejście do wyznaczania założeń aktuarialnych" omawia podejście jakie powinno być stosowane do ustalania założeń aktuarialnych aby wycenić rezerwę na...

Czytaj więcej...

Międzynarodowy Standard Praktyki Aktuarialnej nr 3 związany z MSR 19 Świadczenia Pracownicze

W dniu wczorajszym Międzynarodowe Stowarzyszenie Aktuariuszy przyjęła Międzynarorodowy Standard Praktyki Aktuarialnej nr 3 "Praktyka Aktuarialna w odniesieniu do MSR 19 Świadczenia Pracownicze". Zapraszamy do lektury standardu. 

Krajowy Standard Aktuarialny nr 1/2015

Krajowy Standard Aktuarialny nr 1/2015 "Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych" już jest!!! W dniu dzisiejszym Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy przyjęło wyżej wymieniony standard. Standard ten określa reguły postępowania jakie powinny być stosowane przez aktuariuszy będących członkami Polskiego Stowarzyszenia...

Czytaj więcej...

Ujmowanie zysków i strat aktuarialnych

Zapraszamy do lektury artykułu naszego eksperta Witold Florczaka. Artykuł "Wycena rezerw na świadczenia pracownicze – ujmowanie zysków i strat aktuarialnych" omawia czym są zyski aktuarialne, co składa sie na zyski i straty aktuarialne oraz wskazuje jak prawidłowo ująć zyski i straty aktuarialne aby prawidłowo odzwierciedlić ich wpływ na wynik...

Czytaj więcej...

Jak skutecznie zlecić aktuariuszowi wycenę rezerw na świadczenia pracownicze?

Zachęcamy do lektury październikowego wydania „Rachunkowości” (numer 10/2014). W numerze tym Witold Florczak w artykule „Wycena rezerw na świadczenia pracownicze” omawia najważniejsze kwestie związane ze współpracą jednostki zlecającej wycenę rezerw na świadczenia pracownicze a aktuariuszem dokonującym takiej wyceny. Autor artykułu omawia...

Czytaj więcej...

Czy powstanie Krajowy Standard Aktuarialny dotyczący wyceny rezerw na świadczenia pracownicze?

W dniu dzisiejszym Grupa Robocza (Witold Florczak był członkiem tej Grupy) powołana przez Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy zakończyła prace nad projektem Krajowego Standardu Aktuarialnego „Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych". Cel jaki stawiała sobie Grupa Robocza to ujęcie w standardzie reguł postępowania, jakie powinny być...

Czytaj więcej...

Znowelizowany KSR nr 6

Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 4 marca 2014 podjął decyzję o nowelizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”. Jak wyjaśniono w komunikacie celem nowelizacji było dostosowanie tego standardu do zmienionego MSR 19 „Świadczenia Pracownicze”...

Czytaj więcej...